Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Grovet B.V. te Utrecht

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Grovet B.V. te Utrecht

1. Algemene bepalingen
Begripsomschrijvingen

 • 1.1 Grovet B.V., verder te noemen Grovet, is een te Utrecht gevestigde groothandel in diergeneesmiddelen en voederadditieven en ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr 59652004.
  1.2 Afnemer: de (rechts)persoon met wie Grovet een overeenkomst van koop en verkoop heeft gesloten met betrekking door Grovet te leveren goederen.

2. Aanbiedingen

 • 2.1 Alle door Grovet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Het toezenden van een prijscourant door Grovet aan afnemer verplicht hem niet om de daarin vermelde goederen tegen de vermelde prijs te leveren.
 • 2.2 De in prijscouranten en alle andere uitgaven van Grovet vermelde produkten worden uitsluitend geleverd aan zelfstandig praktiserende dierenartsen ten behoeve van de diergeneeskundige verzorging binnen hun eigen praktijk (ongeacht of ze de praktijk uitoefenen als vrij beroep, maatschap of anderszins) en aan tussenhandelaren.
 • 2.3 De omstandigheid dat Grovet afnemer levert en/of eerder aan afnemer heeft geleverd, geeft afnemer geen enkel recht op toekomstige leveranties van Grovet. Een duurzame relatie komt daardoor, behoudens een uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst tussen Grovet en afnemer, niet tot stand. Grovet is niet gehouden om voor de weigering afnemer in de toekomst te leveren enigerlei reden op te geven.


3. Levering

 • 3.1 Voor enkelvoudige afleveringen onder het door Grovet bepaalde minimumbedrag berekenen wij administratie- en transportkosten. De voorwaarden waaronder staan vermeld in de prijslijst. Voor levering buiten kantooruren, in het weekeinde of spoedzendingen op uw verzoek wordt een nader overeen te komen bedrag in rekening gebracht.
 • 3.2 Afnemer verplicht zich de door Grovet geleverde goederen, vanaf het moment van aanlevering door Grovet op het door hem aangegeven adres tot het moment van volledige betaling door afnemer aan Grovet, voldoende verzekerd te houden tegen het risico van brand, diefstal etc.
 • 3.3 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal de afnemer Grovet schriftelijk in gebreke dienen te stellen.


4. Eigendom geleverde goederen

 • 4.1 De eigendom van de door Grovet aan afnemer geleverde goederen gaat eerst op afnemer over nadat deze aan zijn financiële verplichtingen, zijnde tevens die uit eventueel eerder door afnemer van Grovet ontvangen leveringen, ten opzichte van Grovet voldaan heeft.
 • 4.2 Afnemer is verplicht Grovet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien derden rechten doen gelden op nog aan Grovet in eigendom toebehorende goederen.
 • 4.3 Indien één van de partijen enige verplichting niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede in geval van een faillissementsaanvrage, faillissement, liquidatie van het bedrijf of aangevraagde of verkregen surséance van betaling van één der partijen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding aan de wederpartij te zijn gehouden, onverminderd alle overige hem toekomende rechten. In het geval dat afnemer nog niet aan zijn financiële verplichting jegens Grovet voldaan heeft blijven de goederen eigendom van Grovet en is Grovet onherroepelijk gemachtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, om de goederen weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich op dat moment bevinden.


5. Prijzen

 • 5.1 Berekening van aan afnemer verkochte goederen geschiedt tegen de prijzen die gelden op de datum van aflevering.


6. Betalingsconditie en betaling

 • 6.1 Betaling van de door Grovet geleverde goederen dient aan Grovet te geschieden volgens de overeengekomen betalingsconditie zoals vermeld op de factuur.
 • 6.2 Indien binnen de voorwaarden van de betalingsconditie geen volledige betaling aan Grovet heeft plaatsgevonden wordt aan afnemer vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken over het door afnemer aan Grovet verschuldigde factuurbedrag een rente in rekening gebracht van 1% per maand.
 • 6.3 Grovet is gerechtigd buiten de hoofdsom en rente om, van afnemer alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.


7. Reclames en retourzendingen

 • 7.1 Afnemer dient zich, bij ontvangst van de door Grovet geleverde goederen, ervan te overtuigen dat de artikelen conform zijn bestelling en de door Grovet meegezonden paklijst zijn aangeleverd en dat het aantal colli in overeenstemming is met de vrachtdocumenten. Reclames dienen, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen door afnemer schriftelijk aan Grovet ter kennis te worden gebracht. Reclame kan geen reden zijn tot opschorting van de betalingsverplichting van de door afnemer ontvangen en niet geretourneerde goederen.
 • 7.2 Retourzendingen dienen door de klantenservice van Grovet als zodanig, vóór verzending door afnemer, geaccepteerd te zijn. Hiervan dient afnemer de klantenservice van Grovet te voren schriftelijk of telefonisch op de hoogte te stellen. Verzendkosten van retourzendingen worden per retourzending vastgesteld en ter beoordeling van Grovet al of niet aan afnemer berekend. Goederen die, op verzoek van de afnemer, speciaal zijn gefabriceerd of besteld, kunnen niet geretourneerd worden, met uitzondering van het bepaalde omtrent garanties(art. 9) van deze voorwaarden. Retourzendingen zullen alleen gecrediteerd worden als de originele verpakking onbeschadigd is en zich in goede staat bevindt, in een dito buitenverpakking. Goederen waarvan de op de verpakking vermelde uiterste gebruikdatum is verstreken, worden in principe niet gecrediteerd.
 • 7.3 Voor goederen die koel vervoerd en opgeslagen dienen te worden gelden afwijkende voorwaarden. Deze goederen worden niet retour geaccepteerd.


8. Overmacht

 • 8.1 Grovet is niet aansprakelijk indien de aflevering van de  door hem aan afnemer te leveren goederen door overmacht wordt verhinderd. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid terzake waarvan Grovet in redelijkheid geen verwijt treft, zoals natuur- en andere rampen, werkstakingen, langzaam-aan-acties, alsmede elke verhindering welke de toeleveranciers van Grovet betreffen.


9. Garantie

 • 9.1 De deugdelijkheid van de door Grovet geleverde produkten wordt door Grovet gegarandeerd tot de op de produkten vermelde houdbaarheidsdatum. De garantie vervalt c.q. is niet van toepassing indien de produkten niet nauwkeurig worden bewaard of gebruikt overeenkomstig de daarvoor geldende en aan afnemer bekend gemaakte voorschriften. De garantie houdt in, dat Grovet produkten, waarvan de ondeugdelijkheid gedurende de garantietermijn blijkt en aan Grovet schriftelijk wordt gemeld, zonder kosten vervangt of, indien herstel mogelijk is, naar keuze van Grovet, herstelt. Deze verplichtingen komen in de plaats van elke andere verplichting of aansprakelijkheid van Grovet met uitzondering van:
 • a. de verplichtingen en aansprakelijkheden welke Grovet rechtens niet kan uitsluiten en
 • b. de verplichtingen en aansprakelijkheden waarvoor Grovet verhaalsrechten op toeleveranciers heeft. In het laatste geval zal Grovet aan afnemer de rechten die Grovet op de toeleverancier heeft overdragen c.q. cederen.
 • 9.2 Elke aansprakelijkheid jegens Grovet voor indirecte schade, zoals gemiste omzet of gederfde winst, is volledig uitgesloten. De aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de garantieverplichting tot vervanging of herstel is beperkt tot de kosten die afnemer in dat geval moet maken om die vervanging of dat herstel, indien dat niet door Grovet binnen een redelijke termijn wordt gedaan, door derden te doen uitvoeren.


10. Geschillen

 • 10.1 Zou een bepaling, of een aanvulling c.q. wijziging daarop, van deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden rechtsgeldig. De bepaling, die niet rechtsgeldig mocht blijken te zijn, wordt vervangen door een bepaling die de bedoeling van de niet-rechtsgeldige bepaling het dichtst benadert.
 • 10.2 Geschillen voortvloeiend uit de tussen afnemer en Grovet gesloten overeenkomst zullen worden voorgelegd  aan de Rechtbank te Utrecht dan wel aan de volgens de wet bevoegde rechter.


11. Toepasselijk recht
Op alle door Grovet gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten worden geacht in Nederland te zijn gesloten.


Bovenstaande leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nr 30092726.